REGULAMIN

Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie
(IV Edycji)

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje warunki uczestnictwa w IV Edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego organizowanego w dniach 05-11 sierpnia 2018 r. w Szczebrzeszynie oraz w Zamościu (zwanego dalej: „Festiwalem”), w szczególności określa zasady wstępu na Festiwal oraz zasady bezpieczeństwa i zachowania się osób obecnych na Festiwalu (zwanych dalej: „Uczestnikami Festiwalu”), a także korzystania przez nie z terenu, na którym jest on przeprowadzany.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń z siedzibą w Warszawie, adres: ul. O. Sosnowskiego 4/30, 02-784 Warszawa, posiadająca REGON: 364059630 oraz NIP: 9512409760, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000609783 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 3. Festiwal organizowany w Szczebrzeszynie na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego przy ulicy Zamojskiej 70 oraz w Zamościu przy ul. Żeromskiego 7 nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009r. o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.).
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest Festiwal. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II: UCZESTNICZENIE W FESTIWALU, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

 1. Wstęp na Festiwal jest wolny z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3 niniejszego Rozdziału.
 2. Uprawnionymi do uczestniczenia w organizowanych w ramach Festiwalu koncertach muzycznych są wyłącznie osoby posiadające wydawane przez Organizatora zaproszenia. Przed wejściem do strefy, w której organizowany jest koncert muzyczny uczestnik zobowiązany jest okazać zaproszenie Służbom Porządkowym Organizatora.
 3. Małoletni w wieku poniżej 15 lat, może uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 5. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych jego uczestników oraz nienaruszalności mienia publicznego i prywatnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz inne mienie uczestników Festiwalu, ani za szkody na osobie lub inne wypadki, chyba że zaistniały one z wyłącznej winy Organizatora.
 7. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do poszanowania zieleni na terenie na, na którym organizowany jest Festiwal, w szczególności zakazane jest zaśmiecanie tego
  terenu – uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do segregowania odpadów i pozostawiania ich w wyznaczonych do tego celu pojemnikach.
 8. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 9. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez Organizatora Festiwalu, posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.
 10. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na Festiwalu powołuje Służby Porządkowe Festiwalu. Osoby wchodzące w skład Służb Porządkowych będą legitymowały się stosownymi identyfikatorami wydanymi przez Organizatora.
 11. Osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad Służbami Porządkowymi jest Dyrektor Festiwalu – Piotr Duda.
 12. Dyrektor Festiwalu oraz wskazane przez Organizatora osoby wraz ze Służbami Porządkowymi tworzą sztab organizacyjny Festiwalu.
 13. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie na którym organizowany jest Festiwal zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz innych osób upoważnionych przez Organizatora, chyba że są one sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może skutkować nakazem opuszczenia terenu Festiwalu bądź odmową wstępu na teren Festiwalu oraz podjęciem czynności przewidzianych w ust. 11 niniejszego Rozdziału.
 14. W przypadku niezastosowania się do poleceń Służb Porządkowych lub w przypadku zaistnienia okoliczności mogących skutkować narażeniem bezpieczeństwa uczestników Festiwalu Organizator ma prawo wezwać odpowiednie służby (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
 15. Postanowienia ust. 13 zdanie drugie i ust. 14 mają odpowiednie zastosowanie do osób naruszających obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu, o którym mowa w ust. 4 Rozdziału I.

ROZDZIAŁ III: WIZERUNEK UCZESTNIKÓW.

 1. Wszystkie wydarzenia mające miejsce podczas Festiwalu mogą być rejestrowane dowolną techniką przez Organizatora lub osoby przez niego upoważnione, w szczególności przez Sponsorów Festiwalu.
 2. Organizator i Sponsorzy mogą w szczególności utrwalać i rozpowszechniać przebieg Festiwalu w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, sprawozdawczości, jak i promocji lub reklamy Festiwalu i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Sponsorów. W związku z tym wizerunek Uczestników Festiwalu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany, w szczególności w ramach transmisji bądź retransmisji z Festiwalu w dowolnym czasie i miejscu, w sposób i dla
  wyżej określonych celów, na co Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę z momentem wejścia na teren na którym organizowany jest Festiwal. Podstawę prawną przetwarzana wyżej wymienionych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora jest prowadzenie działań wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału obejmuje w szczególności zgodę na publikację przez Organizatora w Internecie, telewizji oraz innych mediach zdjęć i filmów powstałych podczas Festiwalu na których utrwalony został wizerunek Uczestnika Festiwalu.
 4. Organizator nie identyfikuje osób, których wizerunki utrwalono i nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania tych osób, wyłącznie po to, by zastosować się do przepisów o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach zastosowania nie mają art. 15-20 RODO, chyba że osoba, której wizerunek utrwalono, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

ROZDZIAŁ IV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia oraz do dokonania zmian programu Festiwalu, w szczególności w zakresie imprez towarzyszących oraz zaproszonych gości, prelegentów i wykonawców, bądź też w zakresie terminów realizacji poszczególnych punktów programu, o czym powiadomi w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego Rozdziału.
 2. Uczestnikom Festiwalu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora w związku z odwołaniem Festiwalu lub dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.stolicajezykapolskiego.pl oraz będzie udostępniony na terenie, na którym organizowany będzie Festiwal.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu oraz bezpieczeństwa jego Uczestników. Informacje o zmianie Regulaminu udostępniane są na zasadach wskazanych w ust. 4 powyżej.